Warunki korzystania z serwisu

Odpowiedzialność

Strona internetowa firmy KRONway Sp. z o.o. jest przeznaczona i kierowana do mieszkańców Polski. Wszelkie materiały reklamowe i oświadczenia w niej zawarte są ważne jedynie na terenie Polski.

Materiały reklamowe zamieszczone na stronie internetowej firmy KRONway Sp. z o.o. nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie prezentacją i reklamą produktów oferowanych przez firmę KRONway Sp. z o.o.

KRONway Sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie KRONway Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. KRONway Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu KRONway Sp. z o.o.

Firma KRONway Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji znajdujących się na swojej stronie internetowej, w szczególności poprzez opieranie rozwiązań technicznych Państwa projektów technicznych na dokumentach i grafikach zamieszczonych na niniejszej stronie. Zamieszczone na stronie internetowej dokumenty i grafiki mają jedynie charakter poglądowy i są proponowanymi przykładami rozwiązań.

Firma KRONway Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron internetowych, do których dla wygody i wiadomości użytkownika zamieszcza na swojej stronie pośrednie i bezpośrednie odwołania (linki) Korzystając z nich, użytkownik opuszcza stronę firmy KRONway Sp. z o.o.

Firma KRONway Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z uzyskania informacji na stronach internetowych, do których linki zostały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej.

Firma KRONway Sp. z o.o. oświadcza jednocześnie, że w momencie zamieszczania na swojej stronie internetowej linków do innych stron internetowych, strony te nie zawierały treści sprzecznych z prawem.

W przypadku zamieszczenia na obcych stronach internetowych odnośnika do strony internetowej firmy KRONway Sp. z o.o. bez wymaganej zgody, firma KRONway Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody majątkowe i niemajątkowe wiążące się z uzyskanymi za pośrednictwem tych odnośników informacjami.

Korzystanie z materiałów

Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze słowno-odróżniającym umieszczone na stronie podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepsiami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Firma KRONway Sp. z o.o. ma wyłączne prawo do korzystania z tych znaków i oznaczeń na terenach gdzie sprzedawane są produkty KRONway Sp. z o.o. Niektóre strony internetowe KRONway Sp. z o.o. zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

Wszelkie prawa do strony internetowej KRONway Sp. z o.o. w tym do jakichkolwiek jej elementów graficznych oraz układu stron oraz jakichkolwiek innych jej elementów są zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie projektów i układów graficznych strony internetowej KRONway Sp. z o.o..

Wykorzystanie do publikacji (w całości lub w części) dokumentów oraz grafik zamieszczonych na stronie internetowej KRONway Sp. z o.o. wymaga wcześniejszej zgody i autoryzacji firmy KRONway Sp. z o.o.

Dozwolone jest ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie materiałów innym osobom – w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane.

Wszelkie elementy niniejszej strony internetowej są chronione prawem i naruszenie tych praw skutkować będzie wystąpieniem przez firmę KRONway Sp. z o.o. na drogę postępowania sądowego przeciwko osobom lub podmiotom prawa te naruszającym.

Dane osobowe

W trakcie odwiedzania strony internetowej firmy KRONway Sp. z o.o. mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych danych osobowych. Informacje te podają Państwo dobrowolnie. Niepodanie przez Państwa informacji, o które prosimy spowoduje wstrzymanie przeprowadzanej czynności, dla której informacje te są niezbędne.

Udzielone przez Państwa informacje traktowane są przez firmę KRONway Sp. z o.o. jako poufne i nie będą one udostępniane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb technicznego zarządzania stronami internetowymi, obsługi klientów, przeprowadzania ankiet dotyczących produktów oraz w celach marketingowych wyłącznie w niezbędnym w danym przypadku zakresie.

Dane osobowe przekazywane są instytucjom i urzędom państwowym jedynie w obligatoryjnych przypadkach określonych w krajowych przepisach prawnych.

Z wyjątkiem danych osobowych służących do Państwa identyfikacji, przetwarzanych zgodnie z wytycznymi oświadczenia o prywatności, nie traktujemy jak poufne i podlegające ochronie prawnej żadnych innych informacji nadsyłanych za pośrednictwem internetu. Przesyłając jakiekolwiek dane czy materiały wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych przez firmę KRONway Sp. z o.o. do dowolnych celów, włączając w to reprodukcję, transmisję, publikację, przekaz radiowy i wysyłkę.